Plani individual sipas LSS

Kushdo që mbulohet nga ndërhyrjet sipas LSS (Ligji për mbështetjen dhe shërbimin ndaj personave me aftësi të kufizuara) ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë një plan individual.

Një plan individual përbëhet nga dy pjesë; pjesërisht duke planifikuar takime ku përdoruesi së bashku me të tjerët diskutojnë dhe planifikojnë se çfarë dhe në çfarë mënyre duhet të bëhet ndërhyrja, dhe pjesërisht nga dokumenti që është rezultati.

Një plan i përgatitur me kujdes është një mjet i mirë për të siguruar që përdoruesi të ketë akses në ndërhyrjet e duhura. Plani duhet të tregojë se kush është përgjegjës për çfarë dhe kur duhet të përfundojë. Plani duhet të jetë largpamës dhe të çojë në zhvillim për individin. Mund të lexoni më shumë rreth LSS dhe planeve individuale në Bordin Kombëtar të Shëndetit dhe Mirëqenies .

Share