This is Default Slide 1 Title

  You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

  Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

  Read more

  This is Default Slide 2 Title

  You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

  Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

  Read more

  This is Default Slide 3 Title

  You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

  Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

  Read more

  This is Default Slide 4 Title

  You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

  Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

  Read more

  This is Default Slide 5 Title

  You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

  Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

  Read more

  Historiku

  SHVK është organizatë joqeveritare, e cila angazhohet për mbrojtjen, përfaqësimin dhe afirmimin e interesave dhe të drejtave të qytetarëve të verbër.

  Shoqata e të Verbërve të Kosovës është trashëgimtare legjitime e ish-Lidhjes së të Verbërve të Kosovës, e themeluar që në vitin 1947.

  Shoqata e të Verbërve të Kosovës është organizatë joqeveritare, e cila angazhohet për mbrojtjen, përfaqësimin dhe afirmimin e interesave dhe të drejtave të qytetarëve të verbër pa dallim moshe, gjinie, përkatësie etnike dhe fetare.

  Shoqata e të verbërve të Kosovës përmes punës së saj ka krijuar një imazh të mirë para institucioneve vendore e ndërkombëtare, si dhe OJQ-ve që merren me çështjet e aftësisë së kufizuar.

  Në bazë të Ligjit për personat e verbër Shoqatës së të Verbërve të Kosovës i njihet e drejta e përfaqësimit të të verbërve dhe ofrimit të shërbimeve për të verbërit. Andaj, SHVK përmes Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve do të ofrojw shërbime cilësore dhe specifike për personat e verbër dhe njëkohësisht në bashkëpunim me institucionet përkatëse do të kontribuojw në realizimin e të drejtave dhe përfitimeve të përcaktuara në ligjin për personat e verbër.

  Shoqata e të verbërve të Kosovës bashkëpunon me organizatat simotra, institucionet publike dhe me palët e tjera me interes me qëllim që të arrihen rezultate të kënaqshme, duke qenë në koordinim dhe përputhshmëri me organizmat dhe politikat të cilat aprovohen.

  SHVK në cilësinë e vëzhguesit merrw pjesë në të gjitha takimet që organizohen nga Unionini Evropian i të verbërve, Komiteti Konsultativ Ballkanik i të Verbërve dhe Unioni i të Verbërve të Botës.

  Shoqata e të verbërve të Kosovës ka organet e veta legjitime të zgjedhura në mënyrë demokratike, ndërsa aktivitetin e vet e ushtron në të gjithë teritorin e Kosovës, përmes rrjetit të saj, të përbërë nga gjashtë shoqata ndëkomunale dhe katër shoqata komunale me mbi 4 000 anëtar të regjistruar.

  After 1999 the blind and partially sighted persons in Kosova were re-organized and created the Union of Blind persons in Kosova, whereas, the Association of the blind and partially sighted persons was registered in 2003.
  The Association of the blind and partially sighted persons in Kosova is registered as a non governmental organization, which is committed to protect, represent, and promote the interests and the rights of the blind, regardless of age, gender, ethnicity or religion, by contributing on improvement of life standards of the blind and partially sighted citizens.

  In the absence of legal infrastructure, Association since its establishment has advocated to local institutions in order to regulate the legal status of the blind and partially sighted persons. The efforts of the Association for ten years have been finalized with the approval of Law for the blind, thus becoming the only civil society organization for persons with disabilities that has managed to adopt a seperate Law.

  The Association was consitently engaged and supported the blind and partially sighted persons regarding general and specific problems they face. However, the integration of the blind persons in public life and their qualification for an independent life is one of the main challenges and the main goal of the Association.
  Development policies of the Association are focused even in raising the issues dealing with the blind and partially sighted persons and awareness of citizens to support them. These policies are implemented through advocating campaigns, public debates, conferences, various publications, etc.

  Kosovo Association of the blind and partially sighted, through its work created a good image in front of local and international NGO-s that deal with disability issues. According to the Law for the blind persons, the Association of the blind and partially sighted persons in Kosova has the right to represent and provide services for the blind. Therefore, through the Center for service delivery, the Association will provide qualitative services; specific for the blind and partially sighted persons, and also in collaboration with relevant institutions will contribute on realization of the rights and benefits for the blind persons, as determined by the Law.
  The Association cooperates with similar organizations, public institutions and other stakeholders in order to achieve satisfactory results, always in coordination and compliance with bodies and approved policies. The Association participates as an observer in all the meetings organized by European Union of the blind, Balkan Advisory Committee and World Blind Union.

  Association for the blind and partially sighted of Kosova operates throughout territory of Kosova, through its network composed of six submunicipal associations and four municipal associations. The Association has its own legitimate bodies selected in democratical manner; its own Assembly as a decision-making body, the president, the executive board, and the general council.

  Founding DateFounded on 23rd September 2003

  ProductsShërbimet kryesore që ofron SHVK janë:

  1. Shërbimet në Teknologjinë Informative Asistuese për personat e verbër dhe me të pamë të dobësuar;
  2. Shërbimet në shkrim dhe lexim në Braill;
  3. Orientim në Hapësirë, Mobilitet dhe Shkathtësi ditore dhe
  4. Shërbime Psiko- Sociale.

  The main services offered by KAB are:
  1. Information of technology information for the blind and partially sighted persons;
  2. Services on reading and writing in Braille;
  3. Orientation in space, mobility and daily skills;
  4. Psycho-social services

  Categories: Historiku

  Misioni

  • Misioni

  Ne përfaqësojmë personat e verbër duke kontribuar në socializim, edukim, punësim dhe rehabilitim, duke u angazhuar dhe besuar në gjithë përfshirje dhe pavarësim të tyre.

  Categories: Misioni

  Translate »