Trajnimi

Një parakusht që fëmijët dhe nxënësit e verbër dhe ata me dëmtime në shikim të kenë akses në mësimdhënie ekuivalente është një mjedis shkollor i aksesueshëm.

Mësimdhënia ekuivalente nënkupton aksesueshmërinë fizike, aksesueshmërinë pedagogjike dhe aksesueshmërinë sociale. Ai duhet të mbulojë të gjitha aktivitetet e shkollës dhe jo vetëm mësimin në klasë.. Mungesa e aksesueshmërisë është bazë për diskriminim.

Fëmijët dhe nxënësit me dëmtime të shikimit kanë nevojë për mbështetje në formën e materialeve dhe testeve të përshtatura mësimore, pajisjeve dhe mjeteve mësimore, përshtatjes në mjedisin fizik dhe personave me burime personale. Përpjekjet e shtetit, këshillit të qarkut dhe bashkisë nuk janë gjithmonë të koordinuara në mënyrë efektive. Studentët kanë nevojë për mbështetje të bazuar në një perspektivë holistike. Sot, shkolla duhet të aplikojë për mbështetje të arsimit special nga Agjencia e Shkollave të Arsimit Special. Ne punojmë për të siguruar që përpjekjet nga shteti dhe Komuna të jenë të koordinuara. Sipas propozimit tonë, rolin koordinues duhet ta ketë MASHT-i.

Drejtorët dhe mësuesit nuk kanë gjithmonë njohuri se çfarë pasojash arsimore mund të sjellë një paaftësi e caktuar. Mbështetja duhet të sigurohet brenda mësimit të rregullt së bashku me përshtatje shtesë. Kjo do të thotë se kompetenca e mësuesve është vendimtare për mbështetjen që marrin nxënësit. Këtu nuk kërkohet asnjë dokumentacion. Hapi tjetër është programi i veprimit, i cili duhet të iniciohet nga drejtori. Këshilla e Përgjithshme e Bordit Kombëtar të Arsimit për punën me mbështetje, përshtatje shtesë dhe programe veprimi.

Ne e mbështesim dhe e konsiderojmë shumë pozitivisht faktin se ka një objektiv në trajnimin e rektorit shtetëror, i cili do të merret me aftësinë e kufizuar. Ne e kemi kërkuar këtë për disa vite. Ne do të jemi në kontakt me universitetet për të mësuar përmbajtjen e këtij qëllimi.

Sot, është një sfidë që fëmijët dhe të rinjtë të përdorin shkrimin braille duke pasur parasysh zhvillimin teknologjik dhe disponueshmërinë e madhe të materialit të lexueshëm. Ne po punojmë për të siguruar që e drejta e mësimdhënies në Braille të përfshihet në Aktin e Arsimit. Sot diqka e till veqse është në Aktin e Shkollës Norvegjeze. 

Duhet të jetë e qartë se fëmijët dhe të rinjtë duhet të jenë në gjendje të zgjedhin një shkollë dhe shkollë si fëmijët dhe moshatart e tjerë. Sot ndodh që kryesisht shkollat ​​e pavarura refuzojnë fëmijët me aftësi të kufizuara. Transporti shkollor dhe masat e tjera mbështetëse duhet të shoqërojnë zgjedhjen e shkollës.

Share