Ligji dhe drejtësia në tregun e punës

Një dëmtim i shikimit ndonjëherë mund të çojë në vështirësi në gjetjen ose mbajtjen e një pune. Shumë ligje supozohet të forcojnë pozitën e personave me shikim të dëmtuar.

Ka disa ligje dhe rregullore që rregullojnë kushtet në tregun e punës, të cilat ju japin të drejtën e mbështetjes në jetën e punës dhe që supozohet të kundërshtojnë diskriminimin dhe përjashtimin. 

Agjensioni i punësimit

Është një autoritet kombëtar qendror me zyra lokale ku ju si aplikant duhet të kontaktoni gjithmonë. Punonjësi i rastit që do të merrni atje mund t’ju vërë në kontakt me specialistë për dëmtim të shikimit dhe/ose dëmtime të tjera funksionale, në varësi të nevojës. Shërbimi i punësimit mund të ofrojë udhëzime, mbështetje dhe informacione dhe mbështetje të veçantë për personat me aftësi të kufizuara, për shembull harta dhe udhëzime të thelluara, grante për ndihmë pune, grante pagash, mbështetje për asistentë personalë, grante për fillimin e biznesit tuaj.

Share