Konventa e OKB-së

Në dhjetor 2006, OKB-ja miratoi një konventë të re për të drejtat e njeriut të personave me aftësi të kufizuara.

Qëllimi nuk ishte të na jepeshin të drejta të reja, por të sqarohej se çfarë nënkuptojnë të drejtat tashmë ekzistuese për personat me aftësi të kufizuara. Ai gjithashtu përcakton përgjegjësinë e shoqërisë për të drejtat tona dhe qartëson të drejtën e lëvizjes së aftësisë së kufizuar për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe mënyrën se si zbatohet konventa.

Konventa e OKB-së mund të lexohet këtu .

Kosova ështe duke e ratifikuar konventën, që do të thotë se ajo tani do është ligjërisht e detyrueshme. Kjo, nga ana tjetër, do të thotë se të gjitha ligjet, rregulloret dhe standardet e tjera kombëtare të Kosovës duhet të jenë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga konventa. E njëjta gjë vlen edhe për mënyrën se si zbatohen ligjet. Përndryshe, Kosova kryen një shkelje të konventës.

Përdorni konventën!

Ndërsa Parlamenti e ka miratuar konventën, ajo gjithashtu bëhet një mjet i fortë për ne që ta përdorim në punën tonë të politikave të interesit. 

Share