Tashmë zbatohen kërkesat e para në Aktin për aksesin në shërbimet publike dixhitale.

Ligji për Ueb-in e aksesueshëm

Shumë uebfaqe të reja duhet të jenë të aksesueshme, duke përfshirë edhe njerëzit me dëmtime shikimi.

Ligji për aksesin në shërbimet publike dixhitale hyri në fuqi tashmë. Ai përmban disa kërkesa ligjore që futen gradualisht dhe synon të sigurojë që uebfaqet e internetit dhe zgjidhjet dixhitale të mund të përdoren nga të gjithë njerëzit.
Aksesueshmëria nga një këndvështrim me shikim të dëmtuar thjesht do të thotë që uebfaqja juaj e internetit duhet të funksionojë për shfletim edhe për njerëzit me dëmtime shikimi.
Një zgjidhje të till e ka bërë edhe Zyra e Kryeministrit të Kosovës ZKM e cila përdor shërbimet AccessWay (www.accessway.com) e cila është kompania e vetme në Kosovës me produkt të aksesueshmëris në gjuhën Shqipe.

Lista kontrolluese për uebsajtin e disponueshëm:

 • Gjithmonë përshkruani imazhet në formën e teksteve alt. Përqendrohuni në gjërat që kanë kuptim.
 • Keni kontraste të qarta – është e mundur të matet nëse kërkesat për kontrast janë përmbushur .
 • Shmangni vendosjen e tekstit në imazhe.
 • Etiketoni gjithmonë titujt: <h1> për nivelin 1, <h2> për nivelin 2 e kështu me radhë.
 • Të gjithë artikujt në faqen e internetit duhet të jenë në gjendje të aktivizohen duke përdorur një tastierë – jo më pak kutitë e kontrollit, ku duhet të jepni pëlqimin tuaj ose të pranoni kushtet.
 • Përdorni WAI-ARIA në faqen e internetit për të lehtësuar pasqyrën dhe navigimin.
 • Shmangni fotografitë dhe tingujt ku duhet të thoni se jeni njeri dhe jo robot.

Lista e kontrollit është bazike. Nëse dëshironi të lexoni më hollësisht se çfarë kërkohet për ta bërë faqen tuaj të internetit të aksesueshme, shkoni te faqja www.myaccessway.com.
Nëse keni pyetje në lidhje me aksesin për personat tę verbër dhe ata me dëmtime shikimi, ju lutemi dërgoni email info@shvkosova.com ose info@myaccessway.com

 

Deklarata e disponueshmërisë e detyrueshme

Faqet e internetit që mbulohen nga ligji për aksesin në shërbimet publike dixhitale duhet të kenë të ashtuquajturën deklaratë aksesueshmërie lehtësisht të aksesueshme. 

 

Më shumë kërkesa në të ardhmen

Kërkesat ligjore futen gradualisht dhe hyjnë në fuqi në periudha të ndryshme në varësi të faktit nëse bëhet fjalë për një faqe interneti të re apo ekzistuese, apo një aplikacion (aplikacion) celular. “Uebsajt ekzistues” do të thotë faqet e internetit të publikuara përpara datës kur EAA është aktivizuar.
Këto data zbatohen për të përmbushur kërkesat:

 • Çdo uebfaqe e internetit duhet të jet plotësisht e aksesueshme para datës 25 Qershor 2025

Kush mbulohet nga ligji?

Ligji për aksesin në shërbimet publike dixhitale përfshin:

 • Të gjitha autoritetet shtetërore dhe komunale.
 • Asambletë vendimmarrëse në komuna.
 • Organet e qeverisjes publike (në përgjithësi shumica e korporatave komunale).
 • Aktorë privatë që kryejnë veprimtari profesionale me financim publik në shkolla, shëndetësi dhe kujdes.
 • Ofruesit individualë të arsimit me leje diplomimi që marrin subvencione shtetërore për kompensim për arsimin universitar në nivelin bazë ose të avancuar, ose për arsimin në nivelin pasuniversitar.

Mundësia për të raportuar

Nëse, në fund të fundit, një faqe interneti i mungon aksesueshmëria, mund ta raportoni atë. Në radhë të parë, ju raportoni për këdo që është pas faqes së internetit, dhe në radhë të dytë për ZQM.

Share