Ligji dhe drejtësia në tregun e punës

Një dëmtim i shikimit ndonjëherë mund të çojë në vështirësi në gjetjen ose mbajtjen e një pune. Shumë ligje supozohet të forcojnë pozitën e personave me shikim të dëmtuar.

Ka disa ligje dhe rregullore që rregullojnë kushtet në tregun e punës, të cilat ju japin të drejtën e mbështetjes në jetën e punës dhe që supozohet të kundërshtojnë diskriminimin dhe përjashtimin. Në vijim, raportohen gjërat më të rëndësishme që na shqetësojnë me një dëmtim të shikimit.

Agjencia e punësimit

Është një autoritet kombëtar qendror me zyra lokale ku ju si aplikant duhet të kontaktoni gjithmonë. Punonjësi i rastit që do të takoni atje mund t’ju vërë në kontakt me specialistë për dëmtim të shikimit dhe/ose dëmtime të tjera funksionale, në varësi të nevojës. Shërbimi i punësimit mund të ofrojë udhëzime, mbështetje dhe informacione dhe mbështetje të veçantë për personat me aftësi të kufizuara, p.sh. harta dhe udhëzime të thelluara, grante për ndihmë pune, grante për paga, mbështetje për asistentët personalë, grante për fillimin e biznesit tuaj.

 

Share