Puna dhe shkolla

  1. Te punosh

    Njerëzit me dëmtim të shikimit punojnë në një sërë profesionesh të ndryshme dhe vendosen në një numër në rritje të industrive.

  2. Gjetja e punëve verore

    Brenda disa vendeve të punës ka kuota të veçanta të destinuara për personat me aftësi të kufizuara. Kjo vlen edhe për punët verore.

  3. Trajnimi

    Një parakusht që fëmijët dhe nxënësit me dëmtime në shikim të kenë akses në mësimdhënie ekuivalente është një mjedis shkollor i aksesueshëm…

Share