Kompensimi i kujdesit

Prindërit e një fëmije me dëmtim të shikimit mund të aplikojnë për ndihmë për infermierinë nga Försäkringskassan.

Nuk është më e mundur të aplikoni për ndihmë përkujdesjeje. Nëse nuk keni më parë ndihmë për kujdesin, në vend të kësaj mund të aplikoni për kompensim për kujdesin dhe kompensim kosto shtesë. Ka përfitime të reja që zëvendësojnë shtesën e kujdesit.

Nëse keni një fëmijë me aftësi të kufizuara, mund të merrni ndihmë përkujdesjeje. Shtesa bazohet në kujdesin dhe mbikëqyrjen që ka nevojë fëmija juaj, përveç asaj që është e zakonshme për fëmijët e së njëjtës moshë pa aftësi të kufizuara.

Ju mund të merrni ndihmë kujdesi nëse

  • fëmija juaj ka një paaftësi. Një paaftësi mund të jetë e lindur ose, për shembull, për shkak të një sëmundjeje ose një dëmtimi.
  • ju i siguroni fëmijës kujdes dhe mbikëqyrje si rezultat i paaftësisë për të paktën gjashtë muaj.
  • ju jeni prindi i fëmijës ose mund të barazoheni me prindin e fëmijës.
  • ju dhe fëmija juaj jeni të siguruar në Suedi. Ju jeni nëse jetoni këtu, por ka disa përjashtime nga ky rregull.

Lexoni më shumë në www.forsakringskassan.se

Share