Çfarë kanë nevojë fëmijët?

Fëmijët që janë të verbër ose kanë një dëmtim të shikimit kanë nevojë për disa masa të ndryshme mbështetëse për t’u zhvilluar dhe për t’u bërë të pavarur.

Fëmijët dhe të afërmit e tyre duhet të kenë akses në rehabilitimin e shikimit që përbëhet nga masa gjithëpërfshirëse. Mbështetja duhet të jepet si individualisht ashtu edhe në grup.

Në parashkollor dhe shkollë, fëmijët dhe nxënësit kanë nevojë për mbështetje të përshtatur individualisht gjatë gjithë qëndrimit të tyre.  Është e rëndësishme që këta njerëz të kenë njohuri dhe kompetencë për grupin e synuar. Ne preferojmë që të ketë dy mësues në klasa. Mësuesit duhet të kenë njohuri se si mësimdhënia duhet të përshtatet pedagogjikisht, fizikisht dhe socialisht, në mënyrë që nxënësit ta përvetësojnë atë pa hasur probleme në formën e mungesës së aksesueshmërisë.

Të gjitha aktivitetet e organizuara nga shkolla, pushimet dhe qëndrimet gjatë kohës së lirë duhet të jenë të aksesueshme për fëmijët me dëmtime në shikim. Ambientet dhe oborret e shkollave mund të kenë nevojë të përshtaten fizikisht në mënyrë që nxënësit të mund të orientohen dhe gjithashtu të gjejnë shokët e tyre të klasës.

Share