Rehabilitimi vizual i personave me shikim të dëmtuar

Një dëmtim i shikimit ka pasoja të natyrës psikologjike dhe praktike. Tendosja psikologjike është shpesh e madhe dhe vetëvlerësimi ndikohet negativisht. Për të rifituar vetëbesimin dhe pavarësinë, personi duhet të marrë mbështetje dhe ndihmë – rehabilitim.

Qëllimi është që personi të mësojë të jetojë me dëmtimin e shikimit dhe të zotërojë mënyrat e reja të nevojshme për të menaxhuar jetën e përditshme. Ndihmat teknike i bëjnë shumë gjëra më të lehta, prandaj trajnimi me mjete ndihmëse është një pjesë e rëndësishme e rehabilitimit. Por një dëmtim i shikimit nuk nënkupton vetëm probleme praktike, por edhe sociale dhe psikologjike. Këto duhet gjithashtu të trajnohen larg.

Këtu mund të lexoni më shumë rreth kërkesave të SRF për rehabilitim të suksesshëm .

Këtu mund të lexoni kërkesat e SRF për pajisjet ndihmëse .

Share