Shtigjet e këmbësorëve dhe çiklizmit

Biçikletat janë mjete që duhet të ndahen nga këmbësorët.

Është e rrezikshme për të gjithë që trafiku i biçikletave dhe i këmbësorëve të jetë i përzier në çfarëdo mënyre. Por është më e rrezikshme për njerëzit me dëmtime të shikimit.

Shtigjet e këmbësorëve dhe të biçikletave duhet të ndahen nga një bordurë ose një kangjella. Ndarësit ndërmjet shtigjeve të këmbësorëve dhe shtigjeve të biçikletave ndërmjet zonave të banuara dhe zonave të jashtme të ndërtuara nuk mund të demarkohen vetëm vizualisht me shenja me ngjyra. Demarkacioni duhet të jetë i dizajnuar në mënyrë që të mund të ndihet edhe me prekje nga njerëzit që përdorin kallam.

Në një vendkalim ose ndalesë për këmbësorët, korsia e biçikletave duhet të perceptohet si pjesë e rrugës, jo si pjesë e trotuarit. Dhe duhet të ketë vende të tjera për t’i vendosur biçikletat sesa ku rrezikoni të ngatërroni me to.

Share