Parvis – një projekt i BE-së për të drejtat tona

Nëntë vende janë përfshirë në një projekt për rritjen e njohurive për të drejtat e personave me shikim të dëmtuar: Sllovakia, Gjermania, Mali i Zi, Franca, Lituania, Portugalia, Spanja, Holanda dhe Suedia. Vendet janë partnerë në të ashtuquajturin konsorcium PARVIS. PARVIS = Promovimi i ndërgjegjësimit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në shikim në një shoqëri gjithëpërfshirëse

Projekti ka bërë të mundur dhjetë filma rreth dhjetë të drejta. Të gjithë ata janë mbledhur këtu.
Dhjetë të drejtat bazohen në Konventën e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. 

Filmat janë në dispozicion në dhjetë gjuhë të ndryshme.

Në kuadër të projektit është prodhuar edhe podkasti “Edukimi gjithëpërfshirës”, i cili merret me arsimin gjithëpërfshirës.

Lidhja me Arsimin Gjithëpërfshirës – Episodi 7 .

Videot janë realizuar me mbështetjen e programit të të Drejtave, Barazisë dhe Qytetarisë të Bashkimit Evropian. Projekti zgjati deri në vitin 2022.

Lidhje me faqen e internetit të Bashkimit Evropian të të Verbërve.

  1. E drejta për një botë të aksesueshme

    Personave me dëmtime shikimi duhet t’u jepet akses i plotë në botë, ashtu si gjithë të tjerët. Atëherë nevojitet një shoqëri e aksesueshme.

  2. E drejta për të marrë pjesë në jetën publike dhe politike

    Personat me dëmtime shikimi nuk kanë të njëjtat mundësi për të marrë pjesë në biseda dhe jetë publike dhe politike. Politikanët dhe vendimet…

  3. E drejta e barabartë për punë
  4. E drejta për lëvizshmëri personale
  5. E drejta për informacion të aksesueshëm
  6. E drejta për shëndet të mirë në kushte të barabarta me të tjerët
Share