Kodi i sjelljes së SRF

SRF është një organizatë e karakterizuar nga çiltërsi dhe demokraci, ku të gjithë anëtarët mund të bëjnë zërin e tyre të dëgjohet dhe pikëpamjet e të gjithëve janë të mirëseardhura.

Brenda SRF, ne i tregojmë njëri-tjetrit respekt përmes tolerancës dhe ndershmërisë pa lënduar. Ne distancohemi nga të gjitha format e ngacmimit, ngacmimit seksual dhe përdorimit të teknikave të dominimit ku njerëzit janë të shtypur. Ne gjithashtu distancohemi nga gjërat që konsiderohen fyese, si p.sh. shfrytëzimi i pahijshëm i pozicionit të dikujt. Ne jetojmë sipas vlerave thelbësore të shprehura në aktet nënligjore dhe programet tona. Ne e kemi këtë detyrim si ndaj njëri-tjetrit brenda SRF ashtu edhe në kontaktet tona me botën e jashtme. SRF përpiqet për barazi dhe diversitet, të cilat duhet të përshkojnë të gjithë organizatën.

Për ne në SRF, është e rëndësishme që të veprojmë, të marrim vendime dhe të sillemi në një mënyrë që është në përputhje me vlerat tona dhe një qasje etike të pranuar përgjithësisht.

Shtrirja

Kodi i sjelljes mbulon të gjithë ata që janë aktivë në mënyra të ndryshme në Shoqatën Kombëtare të Personave me Paaftësi të Pamë, pavarësisht nga roli.

Takimi dhe dialogu

Ne sillemi në mënyrë që SRF të perceptohet si një organizatë e respektuar. Përfaqësuesit dhe stafi i zgjedhur duhet të jenë shembullor në sjellje dhe trajtim.

Rolet dhe përgjegjësitë

Anëtarët, zyrtarët e zgjedhur dhe stafi janë po aq të rëndësishëm për biznesin tonë. Të tjerët duhet t’i perceptojnë aktivitetet tona si stimuluese, edukative, të mirëorganizuara dhe të orientuara drejt cilësisë. Vendimet e marra ndiqen me besnikëri dhe ndiqen nga të gjithë.

Të gjithë kontribuojnë në “bisedën e mirë” dhe një këndvështrim pozitiv për jetën.

Është e rëndësishme që ne të sillemi në atë mënyrë që të forcohet kreativiteti i njerëzve dhe kënaqësia në punë.

Disponueshmëria

Ambientet, takimet, informacionet, aktivitetet, etj. duhet të jenë të dizajnuara në mënyrë që të gjithë anëtarët në të cilët adresohet biznesi të mund të marrin pjesë në kushte të barabarta.

Mjekimi

Ne duhet të përpiqemi për një klimë në organizatë që ofron siguri, stimulon bisedën dhe është lejuese.

Fuqia dhe ndikimi

Organizata SRF ka qenë gjithmonë e qeverisur dhe zhvilluar nga anëtarët e saj.

Përhapja e detyrave dhe përgjegjësive bën që të përfshihen më shumë njerëz dhe situatat e bllokimit mund të shmangen.

Etika e biznesit – ryshfet dhe ryshfet

SRF duhet të jetë në gjendje të shprehet lirisht në çështjet me interes politik dhe të veprojë në çështje të rëndësishme, që kanë të bëjnë me situatën e personave me shikim të dëmtuar, përballë autoriteteve, kompanive dhe organizatave. Prandaj është e rëndësishme që SRF, përfaqësuesit dhe punonjësit e saj të jenë të lirë nga lidhjet financiare dhe të mos pranojnë dhurata në mënyrë të papërshtatshme.

Supozohet se të gjithë ndjekin legjislacionin në fuqi. Është përgjegjësi e çdo personi të njohë të gjitha ligjet, rregulloret dhe praktikat e mira të biznesit që janë të zbatueshme për biznesin, veçanërisht kur këto ndikojnë në punën e tyre, si të jashtme ashtu edhe të brendshme të organizatës.

Ndalohet kërkesa ose dhënia e çdo lloj premtimi në lidhje me dhuratat. Organizata dhe palët e saj nuk mund të përdorin kurrë ryshfet, ryshfet ose kompensim të paautorizuar në çfarëdo forme në lidhje me partnerët, furnizuesit, kontribuesit, autoritetet ose vendimmarrësit e tjerë. Ryshfeti nënkupton një shpërblim, përfitim ose dhuratë të pahijshme.

Nëse SRF hyn në një marrëveshje mbi sponsorizimin me një kompani, marrëveshja duhet të sigurojë pozicionin e pavarur të SRF në lidhje me furnizuesin në lidhje me të drejtën për të folur për çështje të ndryshme.

Alkooli

Rregulli kryesor është që ne të mos shërbejmë alkool. Mund të bëhen përjashtime, kryesisht në përvjetorë dhe raste të ngjashme dhe më pas duhen bërë me shumë moderim.

Alkooli mund të ndodhë brenda SRF, por më pas me shpenzimet e individit.

Share