Statutet e SRF-së

Statuti i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës i aprovuar në Prishtinë me datën 20 qershor 2020.

Shkarkoni statutin e Shoqatës së të Verbërve të Kosovës duke përfshirë klauzolat e detyrueshme në rrethe, shoqatat lokale dhe shoqatat e industrisë.

Statusi i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës 2020

Direkt në këtë faqe, ju mund të lexoni statutet që zbatohen në nivel kombëtar në kuadër të Shoqatës.

Statuti SHVK

Share