Organizimi

Kongresi dhe Këshilli Organizativ janë së bashku  organi më i lartë vendimmarrës. Kongresi përbëhet nga 75 përfaqësues të zgjedhur nga çdo qark dhe aktualisht mbahet çdo tre vjet. Këshilli organizativ zhvillohet çdo vit midis kongreseve dhe çdo vit merr një qëndrim për raportin e veprimtarisë së bordit dhe raportin financiar si dhe raportin e auditorit, si dhe përcakton llogarinë e fitimit dhe humbjes dhe bilancin, dispozitat në lidhje me tepricat e shoqatës kombëtare ose deficit, dhe miraton ose nuk miraton shlyerjen e detyrimeve për anëtarët e bordit.

Auditorët e biznesit  – Katër auditorë operacionalë shqyrtojnë vazhdimisht operacionet dhe administrimin e bordit të drejtorëve të konfederatës. 

Bordi Federal i Drejtorëve – Përgjegjës për aktivitetet ndërmjet mbledhjeve të këshillit organizativ dhe ndërmjet kongreseve. Përbëhet nga 13 anëtarë.

Kancelaria Ndihmon bordin federal të kryejë punën e tij. Përbëhet nga rreth 50 persona, shumica e të cilëve janë të vendosur në Enskede.

Rrethi Organi i SRF në nivel rajonal. Mbulon të gjitha shoqatat lokale në thelb të një qarku.

Shoqata e industrisëShoqata e lidhur me SRF-në pa qenë një shoqatë rrethi apo lokale.

Shoqata lokaleAsociacioni i anëtarëve të SRF në një ose më shumë komuna.

Konfederatat, rrethet, shoqatat tregtare dhe shoqatat lokale janë të gjitha persona juridikë të pavarur.

Share