Bjeri alarmit për një sjellje të keqe

Raportimi i sjelljeve të paknaqura apo keqtrajtimeve përmes info@shvkosova.com është njëra nga kanalet tona që mund të përdoret për të raportuar sjellje të pahijshme. Duke raportuar një keqbërje, shoqata mund të hetojë dhe korrigjojë më shpejt çdo gabim dhe mangësi në punën tonë.

Në një kontekst të lidhur me punën, a keni përjetuar ose dëshmuar një sjellje të keqe në lidhje me Kryetarin e Shoqatës ose Bordin e saj? Në këtë rast, ju mund të raportoni duke kontaktuar menaxherin e personelit (HR). Ju zgjidhni nëse dëshironi të raportoni me gojë, me shkrim apo në mënyrë anonime nëpërmjet funksionit tonë të sinjalizuesit. I gjithë komunikimi më pas bëhet brenda kanalit të sigurt.

Çfarë është mospërputhja?

Një marrëdhënie e pahijshme është, për shembull, diçka që mund të jetë një rrezik i dukshëm për shëndetin dhe sigurinë e njerëzve ose që mund të dëmtojë mjedisin. Mund të bëhet fjalë gjithashtu për parregullsi financiare, përvetësim, ryshfet, sjellje joetike, shkelje të besimit ose shkelje të ligjit.

Baza për t’u mbuluar nga mbrojtja ligjore e sinjalizuesve është se ose ajo

  • raporti juaj ka të bëjë me një sjellje të pahijshme të lidhur me punën që është me interes publik
  • se bie ndesh me legjislacionin e Kosovës ose ligjin e BE-së.

Çfarë nuk llogaritet si mospërputhje?

Mendimet e përgjithshme, ankesat, për shembull, për udhëheqjen ose nëse jeni të pakënaqur me një vendim, nuk llogariten si sjellje të pahijshme. Pra, nuk mund të përdorni funksionin e sinjalizuesit për gjëra të tilla.

Share