MIRË SE VINI NË QENDRËN E INFORMACIONIT TË EBU UNCRPD DHE BAZËN E TË DHËNAVE LEGJISLATIVE. QËLLIMI I TIJ ËSHTË I TREFISHTË:

  • Të ndihmojë në sigurimin e një zbatimi efektiv të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara;
  • Të ofrojë informacion të përditësuar mbi legjislacionin specifik që lidhet me personat e verbër dhe me shikim të pjesshëm në Evropë;
  • Për t’u mundësuar organizatave anëtare të EBU të regjistrojnë shkallën në të cilën legjislacioni i vendit të tyre siguron të drejtat e përfshira në Konventë.

Baza e të dhënave bazohet në një sërë deklaratash artikujsh (shih më poshtë) të zhvilluara nga EBU, disa prej të cilave tani kanë video me prezantim shpjegues (përditësuar më 15/02/2022). Deklaratat përcaktojnë nevojat dhe karakteristikat e personave të verbër dhe me shikim të pjesshëm në lidhje me nenet përkatëse të Konventës së OKB-së. Për 16 artikuj janë përgatitur deklarata. Secila prej tyre ka të njëjtën strukturë:

Seksioni 1  – Riprodhimi i nenit përkatës të Konventës. Ky tekst përmban referenca (R1, R2, etj) që lidhen me përmbajtjen e seksionit 3 të deklaratës.

Seksioni 2 – Deklarimi i nevojave dhe karakteristikave të personave të verbër dhe me shikim të pjesshëm në lidhje me nenin e Konventës.

Seksioni 3 – Aspekte të rëndësishme të nenit të Konventës që lidhen me nevojat dhe karakteristikat e identifikuara në seksionin 1.

Disa artikuj përmbajnë gjithashtu video për rritjen e ndërgjegjësimit dhe informacione përkatëse.

Dokumentet e informacionit të UNCRPD

Ky projekt është realizuar me mbështetjen e programit Progres të Komisionit të BE-së

Share