Shoqata e të Verbërve te Kosovës e përkrahur nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut, në kuadër të implementimit të Grandit Institucional ka planifikuar ngritje të kapaciteteve të trajnerëve në ofrimin e shërbimeve në fushat adekuate për pavarësim të personave të verbër, andaj:

  1. SHPALL THIRRJE PËR TRI (3) POZITA

  1. Trajnues i trajnerve ne Orientim dhe Mobilitet,
  2. Trajnues i trajnerve ne shkrim lexim në Braille,
  3. Trajnues i trajnerve ne Teknologji Informative asitiuese për të verbër.

  2. KOHËZGJATJA

  Të tri pozitat do të angazhohen nga 12 ditë pune, nga 50€ në ditë.

  Dy ditë pune janë të parapra për hartimin e programit (moduleve) te trajnimit dhe 10 dite pune janë të parapra për mbajtjen e trajnimit me trajnerve të fushave respektive

  3. KOHËZGJATJA

      Të tri pozitat do të angazhohen nga 12 ditë pune, nga 50€ në ditë.

       Dy ditë pune janë të parapra për hartimin e programit (moduleve) te trajnimit dhe 10 dite  pune janë të parapra për mbajtjen e trajnimit me trajnerve të fushave respektive

  4. KRITERET PËR TË TRI (3) POZITAT

  1. Arsimim superior,
  2. Përvoj pune në fushën përkatëse,
  3. Njohuri rreth aftësisë së kufizuar, saktësishte të personave te verbër.

  5.AFATI I APLIKIMIT

       Deri me 21 mars 2022, në orën 16:00

  6. PROCEDURAT E APLIKIMIT

  Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë përmes e-mail, ose formës fizike duke dorëzuar:

  • CV-ja
  • Letër motivimi
  • Referencat relevante.

  7. FORMA E APLIKIMIT

    Përmes emailit: info@shvkosova.com ose fizike në adresen : “Bregu i Diellit”, llam V, Rr. Rifat Burgjevic, zbl 6, 10000, Prishtinë Kosovë, me subjektin: Aplikim në fushë përkatese.

  Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të kontaktohen.

  Categories: Uncategorized

  About the Author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Translate »