FTESË PËR OFERTË PËR PAJISJE TIFLOTEKNIKE

  FTESË PËR OFERTË PËR PAJISJE TIFLOTEKNIKE (SHVK)

  Shoqata e të Verbërve te Kosovës e përkrahur nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut, në kuadër të implementimit të Grandit Institucional janë planifikuar  një sasi  e pajisjeve të nevojshme për personat e verbër, dhe SHVK po kërkon ofertues për blerjen e këtyre pajisjeve.

  PAJISJET PËR BLERJE

  NrEmertimiSasiaÇmimi për njësi
  1Makin Braille, tatrapoint2
  2Monitor Braille me 40 qeliza1
  3Elektroorganizer me 12 qeliza2

  DORËZIM DHE PËRMBAJTJA E OFERTËS

  1. Çertifikata e regjistrimit të biznesit,
  2. Çmimet e pajisjeve në euro duke mos përfshirë TVSH-në ( SHVK është e liruar nga TVSH prandaj çmimet duhet të jenë pa TVSH)
  3. Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe vulosur
  4. Dy referenca për furnizime të ngjajshme për përiudhën e shkuar së paku dy vjeçare deri në publikimin e këtij njoftimi.

  Të gjitha palët e interesuara ftohen të dorëzojnë ofertat e tyre të mbyllura në zarf në adresën: Bregu i Diellit. Rr.Ilir Konushevci, llam v, zyret e bashkësisë lokale  nr 6, 10000, Prishtinë, Kosovë me mbishkrimin “Oferta për pajisje tifloteknike”, më së largu deri më 15.03.2022.

   Ofertat e pranuara pas afatit të caktuar nuk do të merren në konsideratë.

  Categories: Njoftime

  Translate »