Thirrje për ofertim (ThPO)

  Referenca jonë: 02/2022

  AUTORITETI KONTRAKTUES: Shoqata e të Verbërve të Kosovës në kuadër të implementimit të Grandit Institucional i përkrahur nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut

  SHPALL KËRKESË PËR OFERTË

  Për shtypjen në shkrimin Braille e Materialit për Trajnimin e Trajnerëve në Fushën Orientim e Mobilitet, Shkrim lexim në Braillle dhe Teknologji Informative Asistuese për të Verbër.

  Ju lutemi që ta shënoni çmimin për një faqe në € të shtypur në shkrimin Braille.

  Numri i sasisë 210 copa   

  Po ashtu, që t’i shënoni detajet e kompanisë suaj:

  Emri i kompanisë, Informatat kontaktuese të kompanisë dhe ta nënshkruani, vulosni dhe ta dërgoni.

  DORËZIM DHE PËRMBAJTJA E OFERTËS

  1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend kopja e certifikatës së biznesit);

  2. Kopja e certifikatës TVSH-se ( SHVK është e liruar nga TVSH prandaj çmimet duhet të jenë pa TVSH)

  3.  Kopja e certifikatës numrit fiskal

  4. Vërtetimin nga Gjykata Themelore- Departamenti për Çështje Ekonomike.

  5. Vërtetimin nga Administrata Tatimore (kopje).

  a. Një listë të kontratave te nënshkruar dhe vulosur nga OE, për furnizime te ngjashme për periudhën e shkuar trevjeçare deri ne publikimin e këtij njoftimi, duke bashkëngjitur referencat te këtyre kontratave, (se paku 3 referenca).

  Të gjitha palët e interesuara ftohen të dorëzojnë ofertat e tyre të mbyllura në zarf në adresën: Bregu i Diellit. Rr. Rifat Burgjeviç, llam V, zyret e bashkësisë lokale  Nr. 6, 10000, Prishtinë, Kosovë me mbishkrimin “Oferta për shtypje të materialit në Braille”, më së largu deri më 15.04.2022.

   Ofertat e pranuara pas afatit të caktuar nuk do të merren në konsideratë.

  Categories: Uncategorized

  Konkurs Pune

  Shoqata e të Verbërve te Kosovës e përkrahur nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut, në kuadër të implementimit të Grandit Institucional ka planifikuar ngritje të kapaciteteve të trajnerëve në ofrimin e shërbimeve në fushat adekuate për pavarësim të personave të verbër, andaj:

  1. SHPALL THIRRJE PËR TRI (3) POZITA

  1. Trajnues i trajnerve ne Orientim dhe Mobilitet,
  2. Trajnues i trajnerve ne shkrim lexim në Braille,
  3. Trajnues i trajnerve ne Teknologji Informative asitiuese për të verbër.

  2. KOHËZGJATJA

  Të tri pozitat do të angazhohen nga 12 ditë pune, nga 50€ në ditë.

  Dy ditë pune janë të parapra për hartimin e programit (moduleve) te trajnimit dhe 10 dite pune janë të parapra për mbajtjen e trajnimit me trajnerve të fushave respektive

  3. KOHËZGJATJA

      Të tri pozitat do të angazhohen nga 12 ditë pune, nga 50€ në ditë.

       Dy ditë pune janë të parapra për hartimin e programit (moduleve) te trajnimit dhe 10 dite  pune janë të parapra për mbajtjen e trajnimit me trajnerve të fushave respektive

  4. KRITERET PËR TË TRI (3) POZITAT

  1. Arsimim superior,
  2. Përvoj pune në fushën përkatëse,
  3. Njohuri rreth aftësisë së kufizuar, saktësishte të personave te verbër.

  5.AFATI I APLIKIMIT

       Deri me 21 mars 2022, në orën 16:00

  6. PROCEDURAT E APLIKIMIT

  Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë përmes e-mail, ose formës fizike duke dorëzuar:

  • CV-ja
  • Letër motivimi
  • Referencat relevante.

  7. FORMA E APLIKIMIT

    Përmes emailit: info@shvkosova.com ose fizike në adresen : “Bregu i Diellit”, llam V, Rr. Rifat Burgjevic, zbl 6, 10000, Prishtinë Kosovë, me subjektin: Aplikim në fushë përkatese.

  Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të kontaktohen.

  Categories: Uncategorized

  FTESË PËR OFERTË PËR PAJISJE TIFLOTEKNIKE

  FTESË PËR OFERTË PËR PAJISJE TIFLOTEKNIKE (SHVK)

  Shoqata e të Verbërve te Kosovës e përkrahur nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut, në kuadër të implementimit të Grandit Institucional janë planifikuar  një sasi  e pajisjeve të nevojshme për personat e verbër, dhe SHVK po kërkon ofertues për blerjen e këtyre pajisjeve.

  PAJISJET PËR BLERJE

  NrEmertimiSasiaÇmimi për njësi
  1Makin Braille, tatrapoint2
  2Monitor Braille me 40 qeliza1
  3Elektroorganizer me 12 qeliza2

  DORËZIM DHE PËRMBAJTJA E OFERTËS

  1. Çertifikata e regjistrimit të biznesit,
  2. Çmimet e pajisjeve në euro duke mos përfshirë TVSH-në ( SHVK është e liruar nga TVSH prandaj çmimet duhet të jenë pa TVSH)
  3. Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe vulosur
  4. Dy referenca për furnizime të ngjajshme për përiudhën e shkuar së paku dy vjeçare deri në publikimin e këtij njoftimi.

  Të gjitha palët e interesuara ftohen të dorëzojnë ofertat e tyre të mbyllura në zarf në adresën: Bregu i Diellit. Rr.Ilir Konushevci, llam v, zyret e bashkësisë lokale  nr 6, 10000, Prishtinë, Kosovë me mbishkrimin “Oferta për pajisje tifloteknike”, më së largu deri më 15.03.2022.

   Ofertat e pranuara pas afatit të caktuar nuk do të merren në konsideratë.

  Categories: Njoftime

  Translate »